Eseménynaptár

Hagyatéki ügyintézés

Az ügyintézés helye:

Polgármesteri Hivatal -4. sz. iroda

Ügyintéző:

Kardos Diána köztisztviselő

Telefon:

(06 25) 507 - 260 / 11 mellék

Fax:

(06 25) 507 - 260/ 18 mellék

Illetékesség:

A belföldi hagyaték leltározása iránt az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye.

Az eljárás megindítása történhet:

 • hivatalból,

 • ügyfél kérelmére - akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik

Az eljárás menete:

A magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlanvagyont leltározni kell. A belföldön maradt ingóságokat csak akkor kell leltározni, ha azok értéke a 300.000 forintot meghaladja. Az eljárás a halott-vizsgálati bizonyítvány megérkezésével hivatalból, illetőleg a megkeresésnek a jegyzőhöz érkezését követően indul. A leltárelőadó a leltár idejéről és helyéről az ismert örököst, hozzátartozót megidézi és a vele elkészített hagyatéki leltárt, vagy a nemleges nyilatkozatot felveszi. Ha a hagyatékban kiskorú, gondnokság alatt álló, ismeretlen helyen távollévő személy, vagy méhmagzat érdekelt, a törvényes képviselőt meg kell hallgatni.

A hagyatéki leltárt, hozzá csatolt egyéb okiratokat, végrendeletet a leltározás befejezése után meg kell küldeni az illetékes közjegyzőnek az eljárás lefolytatása céljából. A hagyatéki ügyintéző a hozzá beérkezett halott-vizsgálati bizonyítványt, illetőleg holtnak nyilvánító végzést (a halál tényét megállapító bírósági határozat) a leltározás mellőzése okának feltüntetésével, érdemi intézkedés nélkül irattárba helyezi, azokban az esetekben, amikor a meghalt személy után kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt. Ha a leltározás mellőzése a meghallgatott hozzátartozó előadása alapján történt, a feljegyzést a meghallgatott hozzátartozóval alá kell íratni. Amennyiben a meghallgatáson az érdekelt nem jelenik meg, úgy hagyatéki eljárás lefolytatására nem kerülhet sor. A közjegyzőhöz a hagyatéki leltárt nem lehet megküldeni, így a hagyaték átadására sem kerülhet sor.

A leltár felvételéhez szükséges dokumentumok:

 • Az ingatlanra vonatkozó okiratok (adásvételi- ajándékozási szerződés, tulajdonjogot, vagy használati jogot bizonyító megállapodás, stb.)

 • Halotti anyakönyvi kivonat vagy másolat,

 • Törvényes- és/vagy végrendeleti örökösök pontos adatai,

 • Végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési- ajándékozási szerződés másolata, vagy utalás arra, hogy hol és kinél található,

 • Vagyoni értékeket megtestesítő értékpapírok, takarékbetétkönyv, részvény, életbiztosítási kötvény, pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számlák,

 • Gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség vagy részesedés mértéke, stb.,

 • Hatósági engedélyhez kötött gépjármű (szgk., motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongép, stb.) okiratai,

 • Fel nem vett utolsó havi, a Nyugdíjfolyósító Intézet által folyósított ellátás összege és törzsszáma, továbbá egyéb más jogcímen rendszeresen folyósított járadék,

 • Kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő személy törvényes képviselőinek adatai,

 • Hagyatéki teher, ill. követelés bejelentése a hagyatéki vagyontárgyakra, azaz ki, milyen jogcímen jelent be igényt,

 • A temetési számla.

A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző feladat- és hatásköre.

A hagyatéki leltár felvétele illetékmentes.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.