Eseménynaptár

Vállalkozó kommunális adója

Az adó alanya:

Az adó alanya az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet folytató

 • magánszemély

 • jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

 • magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

Adómentes a 2. és 3. pontban felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, köztestület, a közhasznú társaság, magánnyugdíj pénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a költségvetési szerv abban az adóévben, amelyet megelőző  adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve (költségvetési szerv esetében) eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

A fentiekben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

Kommunális adókötelezettség terheli a fentebb felsorolt adóalanyok közül a vállalkozót, függetlenül attól, hogy a magánszemély vállalkozó adókötelezettsége a magánszemély kommunális adójában is fenn áll.

Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén.

Az adókötelezettség bejelentésének szabályai:

Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentést az e célra szolgáló nyomtatványon, írásban kell megtenni.

Az önkormányzati adóhatósághoz az adózó bejelenti

 • nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, a magánszemély adóazonosító jelét;

 • címét, székhelyét, telephelyét vagy telephelyeit;

 • létesítő okiratának (alapító okirat, létesítő okirat, társasági-társulati szerződés, alapszabály) keltét és számát, képviselőjét, a gazdasági társaság, közhasznú társaság, egyesülés vezető tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának (ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, az adott gazdasági társaság vizsgálatáért személyében is kijelölt felelősének) nevét, lakóhelyét, adóazonosító számát;

 • gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a cég által a létesítő okiratban megjelölt tevékenységi köröket a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint, továbbá statisztikai számjelét;

 • a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) cégnevét (nevét), székhelyét (telephelyeit, lakóhelyét), adóazonosító számát;

 • a magánszemély adózó levelezési címét (ha az nem azonos székhelyével, telephelyével), továbbá a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét (székhelyét);

 • könyvvezetésének módját, iratai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével;

 • jogelődjét és jogelődjének adóazonosító számát,

 • az önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenysége gyakorlását, körülményét (fő-, mellékfoglalkozás, nyugdíj melletti kiegészítő tevékenység),

 • átalányadó választását,

 • a választása szerinti a naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napját

Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.

Az adó alapja és mértéke:

Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak átlagos korrigált statisztikai állományi létszáma.

Az adó évi mértéke az átlagos statisztikai állományi létszámra vetítve 2000 Ft/fő.

Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének időarányos részét kell számításba venni.

Az adóelőleg megállapítására vonatkozó szabályok:

A vállalkozó a kommunális adóra adóelőleget köteles fizetni.

Az adóelőleg összege:

 • ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelőző adóév adójának megfelelő összeg;

 • ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege;

 • az adóköteles tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.

Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.

Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében.

Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

Ha a vállalkozó kommunális adókötelezettsége nem áll fenn az egész évben, az adó (adóelőleg) megállapításához az egy főre meghatározott évi adómérték egy hónapra eső hányadát szorozni kell a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámmal és az adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

Az adó és az adóelőleg megfizetése:

A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizet.

A vállalkozónak az adóelőleget (az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével) a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az adózó az adóelőleg és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza.

Méltányossági eljárás:

A méltányossági kérelmeket első fokon az önkormányzati adóhatóság, a jegyző bírálja el.

A jegyző döntése ellen benyújtott fellebbezést a képviselőtestület bírálja el.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.