Eseménynaptár

Örökzöld Óvoda

óvoda Címe: Nagykarácsony, 2425, Béke tér 2.
Telefon: 06-25/ 507-208
Fenntartó: Nagykarácsony Önkormányzata
Címe: Nagykarácsony, 2425, Petőfi S. u. 27.
Telefon: 06 25 507 260
Alapító okirat száma, kelte: 1994. december 28. Módosítás: 2004.
Engedélyező szerv neve: Nagykarácsony Képviselőtestülete
Intézmény vezetője: Horváthné Támer Ilona

Óvodánk bemutatása:

Óvodánk 2 csoportos, 50 férőhelyes. Falusi óvodaként a hozzánk legközelebb álló, s már évek óta tudatosan építő környezeti nevelést és hagyományápolást tekintettük pedagógiai alapkőnek. Mivel a környezetismeret megszerettetése jövőnk szempontjából létfontosságú, így legfőbb feladatunknak ezt tartjuk. Ez az a terület, mely köré felépíthető az óvodai élet egésze: anyanyelvi nevelés, mese-vers, ének-zene, matematika, vizuális nevelés, mozgás, játék, munka. A falusi gyerekeknek elsősorban a saját környezetüket kell megismerniük, megszeretniük, hogy majdan építőivé, szépítőivé válhassanak, ragaszkodjanak szűkebb hazájukhoz: Nagykarácsonyhoz. S mivel csak az az ember tudja becsülni a jelent, építeni a jövőt, aki tiszteli a múltat, így fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, kiegészítve újak megteremtésével (jeles napok, a természet ünnepei).

Az óvoda személyi feltételei:

Intézményünk dolgozóinak száma 10 fő.

Ebből:

 • 4 fő óvónő, főiskolai végzettséggel,

 • 2 fő szakképzett dajka,

 • 1 fő szakképzett élelmezésvezető,

 • 2 fő szakképzett szakács,

 • 1 fő takarító-udvaros.

A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok:

óvoda2

Mind a négy óvodapedagógus másoddiplomával is rendelkezik: 2 fő közoktatás vezetői, 1 fő biológia szakos tanári diplomával, 1 fő fejlesztőpedagógiai diplomával.

Az óvónők a nevelő-fejlesztő munka során figyelembe veszik a helyi adottságokat, lehetőségeket. A programban a 4 évszak változásaihoz, azon belül a jeles napokhoz kapcsolódva építjük fel a tevékenységeket.

Figyelembe vesszük a szülők kéréseit, igényeit. Folyamatos kapcsolatot tartunk a szülőkkel. Az óvónők és dajkák kapcsolata nagyon jó, nevelőtársai munkánknak.

A program írásakor fontos szempont volt a környező világunk tevékeny megismerése, szűkebb és tágabb környezetünk megóvása. Szűkebb környezetünk rendben tartása, fejlesztése, az eszközök bővítése mind a gyerekek testi, értelmi, szociális fejlődését hivatott biztosítani.

A környezet megismertetése, megszerettetése alakítja a gyermekek környezettudatos magatartását, valamint komplex ismeretek közlésére ad lehetőséget a pedagógusnak. A tevékenységbe ágyazott ismeretek befogadására, elmélyítésére ad lehetőséget a gyermekeknek. Így juttatjuk a gyermekeket esztétikai, vizuális, irodalmi, mozgásműveltségi élményekhez.

Az óvodai élet jó példát adhat a gyermekeknek, szülőknek egyaránt a környezetbarát életvitel kialakítására.

Az óvónő személyiségével, környezeti attitűdjével, értékrendjével követendő hatást tud elérni munkatársaival, gyermekekkel, szülőkkel. A mindennapok cselekedetei így válhatnak szokásalakítóvá. Lényeges a környezeti nevelésnél a szülők, a család bevonása. A szociális tanulás, mintakövető tanulás akkor megfelelő, ha az óvoda falain kívül is folytatódik, a családban is megerősítést kap.

Az óvoda tárgyi-dologi feltételei:

Óvodánk papi kúriának épült. 1957-től bölcsőde-óvodaként működött. 1972-től folyik tényleges óvodai nevelés az épületben.

Az épület szép környezetben helyezkedik el. Változatos vidéki táj veszi körül. Szelíd lankák, fás, füves, szántóföldes területeit, közeli patakját gyakran látogatják óvodásaink. A közeli tópartra is gyakran sétálunk, gólyafészket csodálhatunk. Eldicsekedhetünk, és büszkék vagyunk a megye leggazdagabb gyurgyalag lelőhelyével, amely helyi védettséget élvez.

Az óvoda udvarán új fajátékok vannak. A talaj füves, árnyékot két öreg cseresznyefa, egy hatalmas tuja, a hátsó udvarban egy hárs és egy juharfa ad. A környezeti neveléshez kapcsolódva 2 újabb fát ültettünk. Udvarunk díszéül szolgál számos cserje: magyal, orgona, hóbogyó, juhsóska, és a kerti tó, amely a tavaszi-nyári időszakban rengeteg nevelési lehetőséget biztosít.

Maga az épület magán viseli minden hátrányát annak, hogy többszöri alakítással hozták létre az óvodát. A csoportszobák szűkösek, sok ajtó, ablak szabdalja a falakat, ezáltal nehezítve a berendezés célszerű lehetőségeit.

Az intézmény területi eloszlása:

 • Fürdőszoba: 10 m2

 • Öltözők: 10 m2 és 12 m2

 • Iroda: 20 m2

 • Felnőtt öltöző: 10 m2

 • WC: 1 m2

 • Csoportszobák: 25 m2 és 40 m2

 • Ebédlő: 32 m2

 • Konyha: 51 m2

 • Raktár: 4 m2

 • Udvari játszó: 810 m2

 • Hátsó udvar: 750 m2

 • Tornaterem: 80 m2

A számokból látható, szűkös helyiségekkel rendelkező óvodánk van.

Az önkormányzat költségvetése és pályázatok útján folyamatosan igyekszünk javítani lehetőségeinket, bővíteni eszköztárunkat, elvégezni a felújításokat. Az évenként meghirdetett eszközfejlesztési pályázat nagy segítséget nyújtott a hiányzó eszközök megvásárlásához, a 2008-ig kapott halasztás reméljük lehetővé teszi a további eszközfejlesztést.

Óvodánk alapelvei:

óvoda3

Programunkkal helyi szükségleteket, az óvodánkba járó gyermekeket és családjukat kívánjuk szolgálni. Falusi gyermekeket nevelünk, akiknek a valósággal való kapcsolata tág lehetőséget biztosít fejlesztésükre (természeti környezet). Biztonságos, kedvező, csoportos együttlétre, megfelelő testi, mentális gondozásra, az óvodai élet nyitott, bizalmas, szeretetteljes légkörének megvalósítására törekszünk. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, önállóságukat, autonómiájukat. Segítjük önkifejezésüket, személyiségük természetes fejlődését.

Óvodaképünk:

Szeretnénk olyan óvodát kialakítani, ahol a gyermekek jól érzik magukat, harmóniában élnek társaikkal, az őket gondozó, nevelő felnőttekkel, a külső és belső környezetükkel.

Gyerekképünk

Óvodánk nevéül az ÖRÖKZÖLD ÓVODA nevet választottuk, ezzel is jelezve az örök frissességet, az örök megújulást, de mégis megtartva az állandóságot. Valamint a folyamatos törekvést a környezet megismertetésére, megszerettetésére, a környezetvédelemre. Mindezt a családdal egyeztetve, a családi nevelésre építve, azt kiegészítve, mindenkor a gyermeket szem előtt tartva tesszük. Nevelőmunkánk sikerességének a kulcsa az óvónő személyisége, amely megkívánja az alábbiakat:

 • igényesség

 • megfelelő életvitel

 • szakmai kompetencia

 • igény a megújulásra

 • elkötelezettség

Kiemelten fontos, hogy a nevelőtestület minden tagja törekedjen az összehangolt munkára, melynek kivitelezéséért az óvoda vezetője a felelős.

Az óvoda globális terve:

Az óvodai nevelés alapját képezik:

 • Az egészséges életmód alakítása

 • Érzelmi nevelés és szocializáció

 • Esztétikai nevelés

 • Értelmi nevelés, fejlesztés

 • Anyanyelvi nevelés és kommunikáció

Az óvodai élet tevékenységformái:

 • A külső világ tevékeny megismerése

 • Játék

 • Mozgás

 • Mese-vers

 • Ének-zene, énekes játék

 • Rajzolás, mintázás, kézimunka

 • Munka

 • Tanulás

Az Örökzöld Óvoda Rendszerképe:

 • Játék

 • Mozgás

 • A külső világ tevékeny megismerése

 • Mese-vers

 • Ének-zene

 • Rajzolás, mintázás, kézimunka

 • Tanulás munka

 • Értelmi nevelés, anyanyelvi kommunikáció

 • Érzelmi nevelés, esztétikai nevelés

 • Egészséges életmód

Környezeti nevelés:

Óvodánk Helyi Nevelési Programjának fő pillére a környezeti nevelés. Ezt minden nevelőnk szem előtt tartja, és ennek a nevelési területnek a jegyében tervezzük meg az éves terveinket, ezt tartjuk szem előtt az ütemtervünk készítésénél, illetve ennek jegyében készülünk a heti terveinkben is. Mivel óvodánk csodálatos környezetben helyezkedik el, így könnyen meg tudjuk valósítani a betervezett környezettel kapcsolatos feladatainkat is.

Korunk embere gyakran már nincs is tudatában annak, hogy valójában maga is a természet elválaszthatatlan része. Megfeledkezik róla, hogy tiszteletben kell tartani a természet törvényeit, ha nem akarja elpusztítani a környezetet, amelyben él, s ahol egykor utódai élnek majd. Mi nevelők valami módon minden területen ezt szeretnénk már a 3-7 éveseknél megalapozni, éreztetni velük, hogy a Földünkre nagyon kell vigyáznunk, mert ez a tágabb értelemben vett hazája minden emberi lénynek.

A mai világ értéke a vagyon. Mind több anyagi dolgot halmoznak fel az emberek, annál teljesebbnek gondolják az életet. Ez a cél, s közben mással nemigen törődnek. Az eszközökben nem igen válogatnak, nem vizsgálják tetteik következményeit. Még mindig kevesen vannak azok, akik felszólalnak, akik merik vállalni a konfliktusokat és annak következményeit. Gyermekeinket is rá kell ébresztenünk arra, hogy nem minden az, ha van tíz játékautóm, húsz babám. Fontosabb inkább az, hogy legyen kevesebb, de arra nagyon vigyázzak. Rá kell döbbenniük arra, hogy az anyagi világnál sokkal fontosabb a természet szépsége és védelme.

Ha napvilágra kerülnek a megdöbbentő adatok, az előrejelzések, felhívások, nem sok embert érintenek meg értelmileg és érzelmileg. Személyük elleni intrikációnak tekintik ezeket, mások viszont úgy gondolják, hogy ők nem tehetnek az ügyben. Pedig ez nem így van, mert a földön élő emberek egytől-egyig hibásak abban, hogy nem eléggé védik környezetüket. Egy hollandiai óvodalátogatás alkalmával mondták azt, hogy a környezeti nevelést már az anyatejjel magukba kell szívni a gyermekeknek.

Az emberek többsége nem foglalkozik a problémákkal. A gyermekek követik a felnőttek mintáit. Nagyon kevés ember tud rácsodálkozni a természet szépségére, értékeire. Nem becsülik a fákat, letördelik az ágaikat, eltapossák az apróbb élőlényeket, letépik a virágokat. A gyermekek nincsenek tudatában tetteik következményeivel. Ők csak ezt látják, és ezt leutánozzák. Ezért lenne fontos a felnőttek példamutató magatartása a természet szeretetével és védelmével kapcsolatosan. S hogy milyen jó a természet szépségében gyönyörködve felfrissülni, energiával megtelni. Sokan nem is ismerik ezt az érzést, pedig ez egy gyönyörű felsőbbrendű érzés. Már a gyermekeknek is meg kell mutatnunk, át kell éreztetnünk velük ezt a csodát.

Kevés az olyan család környezetemben, aki lakóhelye környezetében felfedezi a szépséget, s időnként ide kirándulva rácsodálkozna a természet sokszínűségére, varázsára.

Sajnos az emberek többsége nem vigyáz környezetére. A sok szemét nem bántja a szemüket. Úgy gondolják, hogy azért van a takarító, közterületi munkás, hogy takarítson utánunk. Mások pedig azt sem veszik észre, hogy ez elmarad. Sok embernek nem bántja a szemét a sok szemét. Észre sem veszik, környezetük részévé válik sajnos. Sokan a Földre nem úgy gondolnak, mint otthonukra. Az otthon fogalma csak a házukat, lakásukat jelenti.

Hiába a törvények, ha a kárt okozó tetteknek semmiféle következménye nincs. Szomorúan nézzük a rombolást, a sok szemetet. Sajnálom a gyermekeket, hogy ilyen környezetben kell felnőniük. Nem szaladgálhatnak mezítláb az utcán. A kertekből eltűnnek az énekesmadarak. Sorolhatnám bőven a problémákat, de azt hiszem, hogy ez kevés. Minél több embert kell megnyerni ennek az ügynek, s össze fogva tenni, amit csak lehet. Bízom abban, hogy a szülőkkel együtt sikerül a jövő nemzedékét környezetszeretetre, környezetvédelemre, környezetszeretetre, környezettiszteletre nevelni, s a problémákra megoldást találni.

"A kisgyermek amit hall, elfelejti, amit lát is, már inkább megjegyzi, de amiben tevékeny, ő is részt vesz, az bizonyára bevésődik az emlékezetébe."
(Kodály Zoltán)

Ezért próbáljuk mi a környezeti feladatainkat a gyermekek mindennapi programjaiba beépíteni, hogy ő is közvetlenül tapasztaljon, része legyen a környezeti nevelésünknek.

Az óvodai hagyományok ápolása:

 • Szüret

 • Mikulás

 • Karácsony

 • Betlehem

 • Farsang

 • Húsvét

 • Anyák napja

 • Ballagás, évzáró

 • Születésnapok, névnapok

 • A természet jeles ünnepei (Állatok napja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Környezetvédelmi világnap)

 • Március 15.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.