Eseménynaptár

Pályázat

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

szociális igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális- és gyámügyi igazgatási feladatok (Korm. rendelet I/7. és I/18. pont)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális- és gyámügyi igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység, jegyző utasítása alapján egyéb feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoz-tatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló a 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Köz-szolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pontjában felsorolt képesítések
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga
 • Közigazgatási területen szerzett 2 éves szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, megbízhatóság, elhivatottság, felelősségtudat, terhelhetőség
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkérését igazoló szelvény)
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról
 • Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. február 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Nyigrényi Judit jegyző nyújt, a 06/25-507-260/13 mellék, vagy +36309870633-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27.). Kérjük a boríté-kon feltüntetni a K/50-1/2014. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: szociális igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatása után a Jegyző Nagykarácsony Polgármesterének egyetértésével dönt a pályázatokról és írásban értesíti valamennyi pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje:

2014. február 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára – 2014. január 15.
 • www.nagykaracsony.hu – 2014. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkakör legkorábban 2014. február 10. napjával tölthető be.

Nagykarácsony, 2014. január 15.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.