Eseménynaptár

Tisztelt Lakosság!

 

 

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Belügyminisztérium felkérésére a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében Nagykarácsony Község Önkormányzata is közreműködik.

 

Az igényfelmérés feltételei:

-        háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

-        egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

-        egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

 

A felmérés kapcsán a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság az erre kijelölt formanyomtatványon a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) igényfelmérőlapot a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett gyűjtődobozba kérjük bedobni.

 

A leadási határidő: 2022. szeptember 29. 16 óra.

Erre tekintettel a későbbi időpontban benyújtott igényeket nem áll módunkban figyelembe venni.

 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Az Önkormányzat további információval nem rendelkezik a felméréssel kapcsolatban.

Nagykarácsony, 2022. szeptember 20.

 

Tisztelettel:

 

Scheier Zsolt s.k.

polgármester

 

 

 

Lakossági barnakőszén igényfelmérőlap

Név: ………………………………………………………………..

Cím: ………………………………………………………………..

Széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem/nem rendelkezem

(megfelelő aláhúzandó)

Barnakőszén szükséglet mennyisége (mázsa): ……………………..

 

Nagykarácsony, 2022. …………………….

 

…………………………….

aláírás

 

 

 

Ügyfelek adatainak felvétele AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016=679 sz. rendeletében (GDPR) továbbá az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel történt.

 

Az adatkezelő Nagykarácsony Község Önkormányzata, képviselője Scheier Zsolt polgármester, honlapja www.nagykaracsony.hu, az adatkezelés célja jogszabálynak való megfelelés, az adatkezelés jogalapja az ügyfél hozzájárulása, a személyes adatok címzettjei az adatvédelmi tisztviselő, igazgatási előadó, munkáltató jogkör gyakorlója, a személyes adatok tárolásának időtartama jogszabály szerinti.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az ügyfélre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ügyfélnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadása nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy megnehezíthet az ügyféllel történő egyeztetéseket.

 

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.