Eseménynaptár

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

 

Nagykarácsony község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020-2021-es nevelési évre az óvodai beíratás az alábbi helyen és időben történik:

A beiratkozás ideje: 2020. április 20-21.

de. 8.00-12.00, du. 13.00-16.30-ig

A beiratkozás helye: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

2425 Nagykarácsony

Béke tér 2.

A működési (felvételi) körzethatár Nagykarácsony község közigazgatási területe.

Az óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekeket.

A beíratáshoz szükséges:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

- a sajátos nevelési igényről,- amennyiben rendelkezésre áll-szakértői vélemény;

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Jelentkezni a gyermek lakóhelyéhez legközelebbi intézményben lehet a jelentkezési lap kitöltésével.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2020. augusztus 31-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2020. május 6-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2020. május 21-ig értesíti a szülőket. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte-, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

 

 

Scheier Zsolt s.k.                                Horváthné Támer Ilona s.k.

polgármester                                      Intézményvezető

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.