Eseménynaptár

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Kirendeltségvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezése szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző és az aljegyző helyettesítése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján, a jegyző által megállapított feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 3/2019. (IV.2.) önkormányzati rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőfokú képesítés, Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatási szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         közigazgatási gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

•         87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti, fényképpel ellátott önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a megkérésről

•         Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul

•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         Nyilatkozat, hogy a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyikos Bettina aljegyző nyújt, a 06309870633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1248-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a jogát a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nagykaracsony.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2019. december 12. napjával aláírásra kerül egy Közös Hivatali megállapodás, így a székhely és a szervezeti egység neve változni fog Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatalra (2428 Kisapostag, Petőfi S. utca 63.) Az átalukálást követően szükségessé válik a Nagykarácsonyi Kirendeltségen egy Kirendeltségvezető foglalkoztatása a jegyző és az aljegyző mellett. Az alkalmazás során 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykaracsony.hu honlapon szerezhet.

 


Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.