Eseménynaptár

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019-2020-as nevelési év

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.

OM azonosító: 202584

A Kormány „ A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete 23.§ (1) – (2) bekezdés alapján a következő adatokat tesszük közzé:

1. Felvételi lehetőség

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda alapító okiratában foglaltak szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. pontja alapján alapfeladata:

  • óvodai nevelés
  • a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése

Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, illetve határozat alapján.

Az óvodai felvétel, átvétel személyes jelentkezés alapján történik. Férőhely esetén a gyermek felvételére év közben is van lehetőség.

A gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvoda vezetője dönt a szülő és a pedagógusok véleményének meghallgatásával, csoportszervezési szempontok alapján.

 

2. A beiratkozás rendje

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé a beiratkozás első napját megelőzően legalább 30 nappal, amit az intézményvezető jól látható helyre kifüggeszt.

A beiratkozás várható időpontja: 2020. április

A fenntartó által engedélyezett csoportok: 2

3. Az intézményben fizetendő térítési díj:

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-át. (2019-ben ez 128.810,- Ft)

4. Az óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év 2019. szeptember 1-jétől, 2020. augusztus 31-ig tart. Intézményünk a 2019/2020. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján tarthat zárva. A fenntartó a zárás idejét az önkormányzattal egyeztetve határozza meg az átjárhatóság biztosítása érdekében. A 20/2012.(VIII.31.) rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre használja fel. Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezése biztosított.

Az óvoda nyitvatartása: 6.00-16.30-ig

A nyári óvodai élet, valamint nagyarányú létszámcsökkenés esetén, valamint az iskolai szünetek (pl.: őszi-, téli-, tavaszi szünet) idején összevont csoport működik.

Nevelés nélküli munkanapok:

2019. október 25.

2019. december 20.

2020. tavasza

2020. június 12.

2020. augusztus 28.

5. Ünnepek, megemlékezések rendje:

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik (Részletes tervezésük a csoportnaplókban).

Alkalom

Időpont

Állatok világnapja

október 3-4.

Márton nap

november 11.

Mikulás

december 6.

Karácsony

december 17.

Farsang

február 20.

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója

március 13.

Víz világnapja

március 22.

Egészség-hét

március

Húsvét

április 8.

Föld napja

április 30.

Anyák napja

május első hete

Gyermeknap

június 1. hete

Nagycsoportosok búcsúztatása

május 29.

 

6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Az űrlap teteje

Házirend
- Pedagógiai Program
- SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben - a helyben szokásos módon - nyilvánosságot biztosítunk. A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő számára átadásra kerül.

7. Az óvodapedagógusok száma:

Az óvodapedagógusok száma: 3 fő

8. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus- 2 fő

Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett főállású óvodapedagógus- 1 fő

 

9. Pedagógiai asszisztensek száma:

Pedagógiai asszisztens- 1 fő

10. Dajkák száma:

Dajkák száma: 2 fő

11. Dajkák szakképzettsége:

Szakmunkás + dajkaképesítés- 2 fő

12. Óvodai csoportok száma:

Óvodai csoportok- 2 csoport

13.Férőhelyek száma:

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda férőhelyeinek száma: 50 fő

14. Csoportok létszáma:

Kisvakond csoport: 20 fő

Kockásfülű nyúl csoport: 13 fő

 

Nagykarácsony, 2019. szeptember 1.

 

Horváthné Támer Ilona

óvodavezetőAz űrlap alja

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.