Eseménynaptár

TÁJÉKOZTATÓ

A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjének tájékoztatása az iroda elérhetőségéről, illetve a Választási Információs Szolgálatról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot működtet. Ennek megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A Helyi Választási Iroda vezetője: Pulainé Varga Gabriella 06/30 899 2102

A Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese: Dr. Nyikos Bettina 0630/987 0633

A Helyi Választási Iroda címe: 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

Telefon: 25/507-260

E-mail:  jegyzo@nagykaracsony.hu

A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:

 • Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, átjelentkezés, mozgóurna igénylés: 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.; 25/507-260 (Tóth Krisztina HVI tag)
 • Jogi információ, választási bizottságok (HVB, SZSZB) delegált tagjainak fogadása, eskütétel, oktatások szervezése:

Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.; 25/507-260 (dr. Nyikos Bettina HVI vezetőhelyettes)

Az információs szolgálat hétfőtől-péntekig 08.00 órától 16.00 óráig áll a választópolgárok rendelkezésére, illetve a választás napján 6.00 órától 19.00 óráig hívható a megadott telefonszámokon.

Pulainé Varga Gabriella
HVI vezető

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívnám fel a Tisztelt  Választópolgárok figyelmét.

Választási bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok (szszb) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (hvb) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2019. szeptember 1-én 16.00 óráig választja meg.

HVB tagjai:      -Halászné Czeiner Judit elnök

-Kosina Pálné elnökhelyettes

-Vágó Virág tag

A választási bizottság (hvb és szszb) megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna

Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12 óráig; az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be.

Jelölt- és listaállítás

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján állapítja meg 2019. augusztus 8-án. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát kell megállapítani, erről egy külön hirdetményben szerezhetnek tudomást a Tisztelt  Választópolgárok.

Az egyéni listás képviselőjelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.

A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2019. szeptember 17-én dönt.

Az ajánlás

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!

Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

tömegközlekedési eszközön,

állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

felsőoktatási és köznevelési intézményben,

egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek állítottPolgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.

Nagykarácsony esetében:

Nagykarácsony Községben a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán az egyéni listás jelölt és polgármester jelölt ajánlásához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint lett megállapítva:

·         egyéni listás jelölt 12 ajánlás

·         polgármester jelölt 35 ajánlás

A választási kampány

A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2014. október 13-án 19.00 óráig tart.

A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység

2019.  október 13-án választási gyűlés nem tartható.
2019 október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

Szavazás

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A szavazás helye:

Szavazókör sorszáma:

Szavazóhelyiség címe:

001.

Községháza Petőfi S. u. 27.

002.

Tsz-ebédlő Alkotmány u. 10.

003.

Szőlőhegyi bolt Kossuth L. u. 2

 

Szavazólapok adattartalma:

Egyéni listás jelöltek

 1. 1. Papp László független jelölt
 2. 2. Dudásné Szabó Mária független jelölt
 3. 3. Szekeres Dénes független jelölt
 4. 4. Horváth Csaba független jelölt
 5. 5. Máté-Mérei Bernadett független jelölt
 6. 6. Szabó Attila János független jelölt
 7. 7. Kovács Zsolt független jelölt
 8. 8. Hir Péter FIDESZ-KDNP jelölt
 9. 9. Ragó József független jelölt

Polgármester jelöltek

 1. 1. Mergl István független jelölt
 2. 2. Müller Miklós FIDESZ-KDNP jelölt
 3. 3. Scheier Zsolt független jelölt
 4. 4. Szabó Attila János független jelölt

Az imprimálással kapcsolatos határozat megtalálható Nagykarácsony honlapján. (Hirdetmények, közlemények/HVB határozatok fül alatt)

 

Részletes tájékoztatásért forduljon a hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Helyi Választási Iroda

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.