Eseménynaptár

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Nagykarácsony háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda, Szent Miklós Általános Iskola Nagykarácsony) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, vagy közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony esetén a kinevezést követően.

 

Munkahely:

 

•   Nagykarácsonyi háziorvosi rendelő (Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 34.)

 

Pályázati feltételek:

 

•   az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,

•   felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

•   Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,

•   saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázathoz csatolni kell:

-   Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,

-   iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,

-   nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,

-   három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

-   egészségügyi alkalmassági igazolás,

-   érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

-   a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,

-   a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,

-   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,

-   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

 

Illetmény és juttatások:

 

Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján, közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és megállapodás az irányadó.

 

A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZIGÁLLÁS” honlapján: 2019. augusztus 09. napja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

 

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Müller Miklós polgármester, Nagykarácsony Község Önkormányzata, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 

Egyéb információk:

•   Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

•   Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.

•   Nagykarácsony állandó lakossága: 1411 fő, ebből az ellátandó körzet megközelítően 1296 kártyaszámmal rendelkezik.

•   Előnyt jelent gyermekorvosi szakvizsga.

•   Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

•   A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Müller Miklós polgármesternél 06 20/912-4083 telefonszámon, vagy személyesen.

 

3.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat szerinti pályázat meghirdetésétől illetve közzétételéről gondoskodjék, mégpedig úgy, hogy az megjelenjék az Állami Egészségügyi Ellátó Központ önkormányzati hirdető felületén, a Belügyminisztérium „KÖZIGÁLLÁS” portálján, Nagykarácsony Község Önkormányzatának honlapján, valamint egyéb helyeken.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.