Eseménynaptár

Pályázati felhívás

2019.

 

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen működő az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, természetes személyek támogatása érdekében pályázatot hirdet az alábbi célokra:

A pályázat célja Nagykarácsonyon működő civil szervezetek, alapítványok részére pénzbeli támogatás nyújtása

a) működési kiadásaik finanszírozásához

b) a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához

c) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat, a pályázati adatlapot, a nyilatkozatokat és a csatolt dokumentumokat 1 példányban, személyesen a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban vagy postai úton (Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27.) lehet benyújtani.

A pályázatoknak 2019. május 31-én 16. óráig kell beérkezniük.

A pályázati adatlap átvehető a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27. szám 2. irodájában.

A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Pályázat 2019.”

 

A pályázat tartalmi, formai előírásai:

A pályázatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

-          a pályázott eszköz, tevékenység, program leírását olyan részletességgel, ami alapján a pályázat egyértelműen elbírálható

-          a kért összeg nagyságát, kiszámításának menetét

-          a rendelkezésre álló saját erő mértékét

-          a kért összeg felhasználásának tételes felsorolását

-          az eszköz beszerzésének, illetve a tevékenység, program megvalósulásának időpontját

-          az elszámolás tervezett időpontját

 

A pályázathoz mellékelni kell:

-          pályázati adatlapot

-          az előírt nyilatkozatot kitöltve és aláírva

-          a közzétételi kérelmet kitöltve és aláírva (nemlegesség esetén áthúzva és aláírva)

-          az alapítvány, egyesület, társadalmi szervezet esetén a létrehozásáról szóló dokumentumokat, alapító okiratot, bejegyzés igazolását

-          támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének.

 

Pályázati feltételek:

A nyertes pályázókkal Nagykarácsony Községi Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A pályázott tevékenységnek, programoknak 2019. december 31-ig meg kell valósulnia.

A támogatásként nyújtott összeggel 2019. december 31-ig, számlákkal igazoltan kell elszámolni.

Kivételes esetekben a programok megvalósulása áthúzódhat 2020. január 31-ig, de azt a pályázat beadásakor előre indokolni kell, ebben az esetben a végső elszámolás határideje 2020. január 31.

A támogatások pénzügyi teljesítése kizárólag a támogatott által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíthető.

 

Nem nyújthatnak be pályázatot

a)      az önkormányzat költségvetésében nevesített, támogatott jogi és természetes személyek és az önkormányzati intézmények, továbbá aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködik vagy döntéshozó

b)      kizárt közjogi tisztségviselő (tartalmát a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény. 2. § d) pontja határozza meg)

c)      az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója

d)      olyan alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, szakszervet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető-tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

e)      az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson

f)       akinek a részvételből való kizárás tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. § alapján honlapon közzétették

g)      aki előző évi támogatásával nem számolt el

h)      korábbi években kötelezettségét súlyosan megszegte, a támogatást nem a kapott célra használta fel

i)       akinek köztartozása van.

 

Döntés:

A beérkezett pályázatok elbírálása a beadási határidőt követő képviselő-testületi ülésen történik, majd ezt követően a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal értesítést küld a nyertes pályázóknak, és velük támogatás szerződést köt.

 

 

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.