Eseménynaptár

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodába a 2019/20-as nevelési évre történő beiratkozás időpontjai a következőek:

2019. április 25.          800-1 200 között

2019. április 26.          800-1 200 között

 

A jelentkezés helyszíne: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda ( 2425 Nagykarácsony Béke tér 2.)

Jelentkezés vonatkozik:

2011. évi CXC törvény a Köznevelési törvényről 8.§. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai felvétel átvétel jelentkezés alapján történik . A szülő köteles beíratni a lakóhelye , ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abban az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy szülője dolgozik.

A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15. napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Szabálysértést követ el az a szülő, aki szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  • · a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, (gyermek lakcímkártyája)

· a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.(szülő lakcímkártyája)

 

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleiket!

 

Szuszits Réka

óvodavezető helyettes

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.