Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Nagykarácsony közigazgatási területén”

közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

 

A pályázat kiírójának adatai:

 

Név: Nagykarácsony Község Önkormányzata

Cím: 2425. Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

Képviseli: Müller Miklós polgármester

Tel, fax: 25/507-260.

E-mail: polgarmester@nagykaracsony.hu

Kapcsolattartó: Müller Miklós polgármester

 

Közszolgáltató feladata:

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása Nagykarácsony község közigazgatási területén.

 

A közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés hatálya: 2019. január 1-től számított 5 év.

 

Ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok:

 

A közszolgáltatási díj egytényezős, amely magában foglalja a folyékony hulladék begyűjtési- szállítási-, és a szennyvíztisztító telepen történő elhelyezéssel összefüggő utókezelés és monitorozás díját is.

 

A várható ürítési mennyiség az elmúlt években a szennyvíz ürítését és kezelését végző Liquid-Porter Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján: 291 m3/év

 

A leürítés és ártalmatlanítás helye: Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Siklói út 372/17. hrsz.)

 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján Nagykarácsony Község vonatkozásában az alkalmazható legmagasabb díj mértéke:

 

A folyékony hulladék begyűjtéséért fizetendő díjak

 

1. Magánszemélyek által fizetendő közszolgáltatási díj:      1.800 Ft/m3

2. Közületek által fizetendő közszolgáltatási díj:                 1.800 Ft/m3

 

Az ennél magasabb díjjal kalkuláló pályázatot a kiíró a Tv. alapján érvénytelennek nyilvánítja.

 

A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt, biztosítja azonban közszolgáltató számára a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatást.

 

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete tartalmazza a közszolgáltatásra, valamint a díjfizetésre vonatkozó szabályokat. (A rendelet megtekinthető a www.nagykaracsony.hu alatt.)

 

Alkalmassági követelmények, csatolandó mellékletek:

 

A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell:

 

 1. a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel
 2. a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművel, a szükséges berendezésekkel, eszközökkel
 3. a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel
 4. a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, valamint

 

A pályázatnak – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell:

 

 1. a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére
 2. a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 3. a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra
 4. a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére
 5. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére
 6. a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire
 7. a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára
 8. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 9. a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakember létszámra

vonatkozó javaslatot.

 

 1. Pályázó tegyen ajánlatot a szennyvíz begyűjtés (szippantás) és szállítás díjára (leürítés és kezelés díja nélkül) nettó összegben Ft/m3 egységnyi díjtételben, költségelemzés alapján a Vgt 44/D §. (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készített díjkalkulációval.

 

 1. A pályázónak csatolnia kell gazdasági társaság, egyéni cég esetén hiteles cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetén hiteles vállalkozói igazolványt.

 

 1. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell, hogy:

 

 • rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárításra vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel
 • a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. december 3-án (hétfő) 16.00 óra

 

A pályázat beérkezésének címe: Nagykarácsony Község Önkormányzata, 2425. Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27.

 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon szerepeljen a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Nagykarácsony közigazgatási területén” szöveg.

 

A pályázatok felbontásának helye és ideje: 2018. december 5-én 10.00 óra Nagykarácsony Község Önkormányzatának tanácskozó terme (2425. Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.)

 

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület 2018. decemberi ülésén történik. A képviselő-testület fenntartja a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát.

 

Nagykarácsony Község Önkormányzata

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.