Eseménynaptár

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

 

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, jegyző helyettesítése. Nagykarácsony községben a Képviselő-testületi ülés anyagainak döntésre való előkészítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági ülésen.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Mötv. 81. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. A jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint. A jegyző helyettesítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nagykarácsonyi KÖH Közszolgálati Szabályzata, valamint a Nagykarácsonyi KÖH-ben foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,,

•         Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte

•         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz

•         A legalább két éves közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

•         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik.

•         Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Müller Miklós polgármester nyújt, a +36209124083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/888/2018. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

•         Személyesen: Müller Miklós polgármester, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző javaslata alapján Nagykarácsony és Daruszentmiklós községek polgármesterei a benyújtott pályázati dokumentációk megismerése alapján bírálják el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A benyújtott dokumentumok alapján a közös hivatalt fenntartó 2 önkormányzat polgármestere lakosságszám arányos döntésével történik a kinevezés. A munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.