Eseménynaptár

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

 

Ellátandó feladatok:

Az Mötv-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátása. Jegyző helyettesítése. Nagykarácsony községben a Képviselő-testületi ülés anyagainak elkészítése, döntésre való előkészítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 81. § (2) bekezdésében meghatározott aljegyzői feladatok ellátása. A jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint. A jegyző helyettesítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) alamint a(z) Nagykarácsonyi KÖH Közszolgálati Szabályzata, valamint a Nagykarácsonyi KÖH-ben foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola,

•         közgazgatásban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű együttműködési készség,

•         Jó szintű terhelhetőség,

•         Kiváló szintű feladattudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • Közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról • Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulainé Varga Gabriella nyújt, a 25-505-403. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/888 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

•         Személyesen: , Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el, Nagykarácsony község polgármesterének véleményének kikérése mellett. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • www.nagykaracsony.hu - 2018. augusztus 17.
  • www.daruszentmiklos.hu - 2018. augusztus 17.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 17.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.