Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Polgármestere és Daruszentmiklós Község Polgármestere

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsony Község Polgármestere és Daruszentmiklós Község Polgármestere 

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

Fejér megye, Fő Daruszentmiklós, utca 53/D. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése.

Ellátandó feladatok:

Jegyző számára az Mötv-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyző a KÖH vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért és ellátja a polgármesterek által meghatározott feladatokat, kiadja a döntések megvalósítása érdekében szükséges utasításokat, ellenőrzi azok végrehajtását. Felel az önkormányzatok törvényes működéséért. Megszervezi a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan, igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért, ellátja továbbá a képviselő-testületek, bizottságaik működésével kapcsolatos feladatokat.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal és Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Daruszentmiklósi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nagykarácsonyi KÖH Közszolgálati Szabályzata, valamint a Nagykarácsonyi KÖH-ben foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

•         Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Jegyzői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         Közigazgatási szakvizsga megléte

•         Anyakönyvi szakvizsga megléte

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Szakma iránti elkötelezettség, együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzeléseket is tartalmazó motivációs levél

•         Közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

•         Az előnyt jelentő szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

•         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról

•         Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Müller Miklós polgármester nyújt, a +36209124083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Polgármestere és Daruszentmiklós Község Polgármestere címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/485-10/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

 

•         Személyesen: , Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Nagykarácsony és Daruszentmiklós községek polgármesterei bírálják el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A pályázati feltételeknek megfelelő személyt a polgármesterek személyesen hallgatják meg. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a közös hivatalt fenntartó 2 önkormányzat polgármestere lakosságszám arányos döntésével történik a kinevezés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.nagykaracsony.hu - 2018. június 25.

•         www.daruszentmiklos.hu - 2018. június 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A polgármesterek fenntartják azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák. Kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.