Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítő (gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás)feladatok ellátása az 1993. évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet alapján, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 15/1998. (IV, 30) NM rendelet 2.melléklet előírt képesítési előrásoknak megfelelés,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz,iskolai végzettségeket/szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázónál nem merülnek fel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdése szerinti kizáró okok

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Nyigrényi Judit nyújt, a 06-25-507-260/13 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1270/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

•         Személyesen: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester a pályázati kiírásnak való megfelelőséget a benyújtott iratok alapján vizsgálja, javaslatot tesz Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a munkakör betöltésére a pályázók köréből. A Képviselő-testület a javaslat alapján dönt a munkakört betöltő személyről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2017. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatot kiíró 3 hónap próbaidőt köt ki

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykaracsony.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.