Eseménynaptár

HÍRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda értesítí a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az óvodia beiratás helyszíne és időpontja a következő:

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda Nagykarácsony, Béke tér 2. 2017. április 24-től 2017. április 25-ig (hétfő, kedd) 8-13 óráig

A beiratáshoz szükséges:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazolóhatósági igazolvány

- születési anyakönyvi kivonat

- TAJ kártya

- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

- a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény

- étkezési térítési díj megállapításához,  - amennyiben rendelkezésre áll - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról szóló határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyóstásáról szóló igazolás;

Kötelező beiratni azt a gyermeket, aki 2017. augusztus 31-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beiratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jgos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai  nevelésben való résvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthet. A 2018. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

Szabóné Belovári Rita

intézményvezető

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.