Eseménynaptár

Nagykarácsony Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Nagykarácsony Község Önkormányzata
Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

Intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. június 1. -2024. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Béke tér 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézményvezetői megbízás magában foglalja az óvodavezetői intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az intézményvezetői pótlékra való jogosultságot a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 8. melléklete az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus, intézményvezető,

•         2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) c) pontjában rögzített szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy

•         Az Nkt. 66.§ (1) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti büntetlen előélet és cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önlétrajz

•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

•         előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz

•         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja-e

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Müller Miklós nyújt, a 06209124083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykarácsony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/495-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (óvodavezető).

 

•         Személyesen: Müller Miklós, Fejér megye, 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

Széchenyi 2020

Galéria ajánló

Nagykarácsonyt a Magyar Élelmiszerbank támogatja.